Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3348686
(11)  Číslo patentu  30588 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17159327.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3348686 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201730023 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D03D 1/00  A43B 13/00  B32B 27/12  D03D 13/00  D03D 15/00  D03D 15/20  D03D 15/30  D03D 15/40  D03D 15/50  D03D 15/60  D03D 15/62  D03D 15/63  D03D 15/65  D03D 15/67  D03D 15/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Antonio Moron de Blas, S.L.; Polígono Raposal 38-40, 265 80 Arnedo; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORÓN RUBIO, José Antonio; ANTONIO MORON DE BLAS, S.L. Polígono Raposal, 38-40, 26580 Arnedo; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Jednovrstvová kompozitná tkanina s osnovou a útkom pre nekovové podrážky bezpečnostnej obuvi a získaná stielka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.03.2022 
   Maximálna platnosť do  06.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3348686
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.04.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3348686
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 04.03.2019 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.03.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.02.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3348686
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.04.2019 Typ Doručené
Opis 01.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 01.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.04.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 07.06.2022 Typ Odoslané
EP 3348686
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku