Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3199552
(11)  Číslo patentu  33823 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17157890.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3199552 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12306444 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/30  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2922875; 19181036.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SANOFI; 54, rue La Boétie, 750 08 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERNE, Pierre-François; c/o Sanofi Département Brevets 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR;
BLANCHE, Francis; c/o Sanofi Département Brevets 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR;
BOUCHARD, Hervé; c/o Sanofi Département Brevets 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR;
CAMERON, Béatrice; c/o Sanofi Département Brevets 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR;
DABDOUBI, Tarik; c/o Sanofi Département Brevets 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR;
DECARY, Stéphanie; c/o Sanofi Département Brevets 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR;
FERRARI, Paul; c/o Sanofi Département Brevets 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR;
RAK, Alexey; c/o Sanofi Département Brevets 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Anti-CEACAM5 protilátky a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2922875; 19181036.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 06/2020 SC4A
 
EP 3199552
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3199552
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.03.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 13.03.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 13.03.2020 Typ Doručené
1c Opis 13.03.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2020 Typ Odoslané
EP 3199552
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku