Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3367721
(11)  Číslo patentu  37956 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17157408.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.02.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3367721 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 16/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liberty Global Europe Holding B.V.; Boeing Avenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Joyce, Peter Howard; c/o Virgin Media 270 Bartley Way Bartley Wood Business Park, Hook, Hampshire RG27 9UP; GB;
Haggarty, Sarah Louise; c/o Virgin Media 270 Bartley Way Bartley Wood Business Park, Hook, hampshire RG27 9UP; GB;
Dobson, Richard Mark; c/o Virgin Media 270 Bartley Way Bartley Wood Business Park, Hook, hampshire RG27 9UP; GB;
Drury, Adrian John Jolyon; c/o Virgin Media 270 Bartley Way Bartley Wood Business Park, Hook, Hampshire RG27 9UP; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob určenia parametrov rozmiestnenia zariadení v prevádzkach zákazníkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.02.2022 
   Maximálna platnosť do  22.02.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3367721
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3367721
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 23.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 23.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2021 Typ Odoslané
EP 3367721
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku