Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3205482
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17156048.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.02.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3205482 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016102576 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.02.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 65/48  B29C 44/12  B29C 65/54  B29C 44/02  B29C 65/78  B29C 69/00  B29C 44/18  B29C 65/58  B29C 65/60  B29C 65/72  B29L 31/30  B29K 421/00  B29K 483/00  B29K 427/06  B29K 27/06  B29K 75/00  B29K 83/00  B29K 105/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gealan Formteile GmbH; Hofer Strasse 72-74, 95145 Oberkotzau; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAUNUS, Christian; Krumme Str. 12, 08223 Grünbach; DE;
PÖHLMANN, Thomas; Geigersmühle 2, 95111 Rehau; DE;
von der GRÜN, Jörg; Carl-Benz Strasse 1a, 95111 Rehau; DE;
GERSTNER, Woldemar; Köditzer Strasse 77a, 95030 Hof; DE;
MÜLLER, Lutz; Lindenstrasse 2a, 08543 Pöhl; DE;
BUHEITEL, Christian; Gerhart-Hauptmann- Strasse 17, 95111 Rehau; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob zostavenia výrobku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3205482
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.04.2021 5 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3205482
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 08.04.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2021 Typ Platba
EP 3205482
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku