Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3192563
(11)  Číslo patentu  37920 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17156031.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3192563 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  256984 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 5/10  E04H 3/08  G21F 3/00  G21F 7/00  E02D 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2493565 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rad Technology Medical Systems, LLC; 20801 Biscayne Blvd., Suite 403, Aventura, FL 33180; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEFKUS III, John J.; 14 Whitetail Way, Annandale, New Jersey 08801; US;
LANDAU, Eric; 3960 Prado de las Frutas, Calabasas, California 91302; US;
OQUIST, Cheri A.; 9750 Sw 13th Street, Pembroke Pines, Florida 33025; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protiradiačná ochranná komora a spôsob jej zhotovenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2493565 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.10.2021 
   Maximálna platnosť do  29.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3192563
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3192563
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 09.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3192563
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku