Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3181372
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17154864.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3181372 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B44C 5/04  B27N 7/00  B32B 21/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3023261 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Flooring Technologies Ltd.; SmartCity Malta, SCM01, Office 406, Ricasoli, Kalkara SCM1001; MT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ingo, LEHNHOFF; Grüner Weg 3, 18347 Dierhagen; DE;
Frank, OLDORFF; Brusewitzer Strasse 50, 19057 Schwerin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob zušľachtenia dosky z materiálu na báze dreva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3023261 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3181372
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3181372
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.03.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2021 Typ Doručené
2a Opis 07.04.2021 Typ Doručené
2b Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
EP 3181372
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku