Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3190114
(11)  Číslo patentu  33440 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17152839.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3190114 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08171966, 138310 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2008, 17.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  09771387.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intervet International B.V.; Wim De Körverstraat 35, 8531 AN Boxmeer; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KREBS, Oliver; Valais Works, CH-3930 Visp; CH;
REUTER, Karl; Engesserstrasse 4b, D-79108 Freiburg; DE;
KUENTI, Philipp; Valais Works, CH 3930 Visp; CH;
MICHLIG, Christoph; Valais Works, CH 3930 Visp; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Proces prípravy kryštalickej soli zilpaterolu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  09771387.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2023 
   Maximálna platnosť do  16.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 5/2020 SC4A
 
EP 3190114
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.02.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3190114
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.01.2020 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3190114
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 04.02.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.02.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2020 Typ Odoslané
EP 3190114
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku