Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3207970
(11)  Číslo patentu  29664 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17151714.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3207970 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201620450162 U, 201620131314 U, 201620974741 U, 201620131221 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.05.2016, 20.02.2016, 26.08.2016, 20.02.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN, CN, CN, CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63H 27/10  A61B 5/145   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lin, Hui; No. 1, Lingjiao, Hucun Lianfeng Village Beiyang Town Huangyan District P.O. Box 318020, Taizhou City Zhejiang; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lin, Hui; No. 1, Lingjiao, Hucun Lianfeng Village Beiyang Town Huangyan District P.O. Box 318020, Taizhou City Zhejiang; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Plniaci zásobník 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.01.2022 
   Maximálna platnosť do  17.01.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 05/2019 SC4A
 
EP 3207970
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 07.01.2019 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.01.2020 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.01.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3207970
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 02.01.2019 Typ Doručené
1b Výkresy 02.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 02.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.01.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 04.02.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 06.04.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
5b Doklad o prevode 06.04.2021 Typ Doručené
5c Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.04.2021 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2021 Typ Platba
EP 3207970
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku