Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3181133
(11)  Číslo patentu  32436 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17151228.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3181133 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061425213 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4353  A61K 31/436  A61K 31/437  A61K 31/553  C07D 403/04  A61P 25/00  C07D 471/04  C07D 491/048  C07D 498/04  C07D 401/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2654750 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biogen MA Inc.; 225 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUTLER, Todd W; Pfizer Global Research & Development Eastern Point Road, Groton, CT Connecticut 06340; US;
CHANDRASEKARAN, Ramalakshmi Y; Pfizer Global Research & Development Eastern Point Road, Groton, CT Connecticut 06340; US;
MENTE, Scot R; Pfizer Global Research & Development Eastern Point Road, Groton, CT Connecticut 06340; US;
SUBRAMANYAM, Chakrapani; Pfizer Global Research & Development Eastern Point Road, Groton, CT Connecticut 06340; US;
WAGER, Travis T; Pfizer Global Research & Development, Global Research & Development Eastern Point Road, Groton, CT Connecticut 06340; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nové kondenzované pyridínové zlúčeniny ako inhibítory kazeínkinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2654750 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2022 
   Maximálna platnosť do  06.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
 
EP 3181133
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.10.2019 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.10.2020 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3181133
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.10.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 22.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 22.10.2019 Typ Doručené
2c Opis 22.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.11.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 09.11.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 09.11.2021 Typ Doručené
4b Doklad o prevode 09.11.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 09.11.2021 Typ Doručené
5 vyžiadanie poplatku 11.11.2021 Typ Odoslané
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3181133
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.11.2021 Biogen MA Inc. Pfizer Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku