Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3181133
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17151228.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3181133 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061425213 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4353  A61K 31/436  A61K 31/437  A61K 31/553  C07D 403/04  A61P 25/00  C07D 471/04  C07D 491/048  C07D 498/04  C07D 401/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUTLER, Todd W; Pfizer Global Research & Development Eastern Point Road, Groton, CT Connecticut 06340; US;
CHANDRASEKARAN, Ramalakshmi Y; Pfizer Global Research & Development Eastern Point Road, Groton, CT Connecticut 06340; US;
MENTE, Scot R; Pfizer Global Research & Development Eastern Point Road, Groton, CT Connecticut 06340; US;
SUBRAMANYAM, Chakrapani; Pfizer Global Research & Development Eastern Point Road, Groton, CT Connecticut 06340; US;
WAGER, Travis T; Pfizer Global Research & Development, Global Research & Development Eastern Point Road, Groton, CT Connecticut 06340; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nové kondenzované pyridínové zlúčeniny ako inhibítory kazeínkinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3181133
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.10.2019 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3181133
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.10.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 22.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 22.10.2019 Typ Doručené
2c Opis 22.10.2019 Typ Doručené
EP 3181133
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku