Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3241550
(11)  Číslo patentu  35417 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17020237.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  3241550 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10254785, 10326103 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2002, 06.06.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/365  A61K 31/135  A61K 31/415  A61K 31/341  A61P 29/00  A61K 31/137  A61K 31/635   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1562567; 19217676.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grünenthal GmbH; Zieglerstrasse 6, 520 78 Aachen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schiene, Klaus; Schaan 51, 41363 Jüchen; DE;
Haase, Günter; Lammersdorfer Strasse 4, 52159 Roetgen; DE;
Kögel, Babette-Yvonne; Am Daens 28, 52379 Langerwehe-Hamich; DE;
Friderichs, Elmar; Zehntweg 24, 52223 Stolberg; DE;
Jahnel, Ulrich; Am alten Flugplatz 68, 42855 Remscheid; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  (1R, 2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol na liečbu zápalovej bolesti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1562567; 19217676.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3241550
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.10.2020 18 531,00 EUR
2 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 13.10.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3241550
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.09.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.09.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 29.09.2020 Typ Doručené
1c Opis 29.09.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.10.2020 Typ Odoslané
EP 3241550
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku