Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3372607
(11)  Číslo patentu  37316 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16883403.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3372607 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201610006080 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/5025  A61P 35/00  A61P 37/00  C07D 487/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2016/111051 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/118277 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.; No. 7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WU, Guaili; No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047; CN;
QIU, Zhenjun; No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047; CN;
LU, Xi; No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047; CN;
LU, Yun; No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Kryštalická forma inhibítora kinázy BTK a spôsob jej prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2022 
   Maximálna platnosť do  20.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.07.2021 14/2021 SC4A
 
EP 3372607
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3372607
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3372607
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.06.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 01.06.2021 Typ Doručené
1b Opis 01.06.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 01.06.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 01.06.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.06.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.06.2021 Typ Odoslané
EP 3372607
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku