Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3425055
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16880940.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3425055 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201511034264 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/6886  C12N 15/11   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2016/109622 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/114150 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Creative Biosciences (Guangzhou) Co., Ltd.; 6th Floor, Building A2 11 Kaiyuan Avenue Science City Guangzhou High-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou, Guangdong 510530; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZOU, Hongzhi; 6th Floor Building A2 11 Kaiyuan Avenue Science City Guangzhou High-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou Guangdong 510530; CN;
NIU, Feng; 6th Floor Building A2 11 Kaiyuan Avenue Science City Guangzhou High-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou Guangdong 510530; CN;
WU, Shan; 6th Floor Building A2 11 Kaiyuan Avenue Science City Guangzhou High-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou Guangdong 510530; CN;
ZHAO, Rongsong; 6th Floor Building A2 11 Kaiyuan Avenue Science City Guangzhou High-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou Guangdong 510530; CN;
YU, Hao; 6th Floor Building A2 11 Kaiyuan Avenue Science City Guangzhou High-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou Guangdong 510530; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Reagencia na molekulárnu na detekciu/diagnostiku nádoru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3425055
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3425055
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 05.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 05.10.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 06.10.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3425055
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku