Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3393530
(11)  Číslo patentu  40493 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16879837.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3393530 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562387458 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 2/18  A61L 101/32  A01N 33/04  C10M 133/06  C10M 133/12  A01P 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/063896 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/112362 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstrasse 67, 405 89 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIRSCH Gabriel J.; 14255 Peppercreek Drive, 441 36 Strongsville Ohio; US;
ZARZYCKI Christine; 550 East Farnum Avenue, 480 71 Madison Heights Michigan; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Tekutina na obrábanie kovov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.11.2023 
   Maximálna platnosť do  29.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3393530
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3393530
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3393530
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3393530
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku