Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3393688
(11)  Číslo patentu  36174 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16879481.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3393688 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1551685 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01D 3/08  C01F 11/32  C01F 11/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2016/051282 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/111685 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Easymining Sweden AB; Box 322, 751 05 Uppsala; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COHEN, Yariv; Sibyllegatan 17B, SE-752 29 Uppsala; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na regeneráciu soli 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2022 
   Maximálna platnosť do  19.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.02.2021 04/2021 SC4A
 
EP 3393688
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3393688
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.01.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.01.2021 Typ Doručené
1b Opis 12.01.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 12.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.02.2021 Typ Odoslané
EP 3393688
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku