Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3383397
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16871332.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3383397 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562261953 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/24  A61K 9/14  A61K 31/4412  A61K 31/513  A61K 31/683  A61P 31/18  A61K 9/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/063894 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/095761 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PANMAI, Santipharp; 126 East Lincoln Avenue, Rahway New Jersey 07064-0907; US;
TATAVARTI, Aditya; 770 Sumneytown Pike, West Point Pennsylvania 19486; US;
FARRINGTON, Andrew, M.; 770 Sumneytown Pike, West Point Pennsylvania 19486; US;
BIYYALA, Varsha; 126 East Lincoln Avenue, Rahway New Jersey 07065-0907; US;
ALLAIN, Leonardo, R.; 770 Sumneytown Pike, West Point Pennsylvania 19486; US;
NEFLIU, Marcela; 770 Sumneytown Pike, West Point Pennsylvania 19486; US;
KLINZING, Gerard, R.; 770 Sumneytown Pike, West Point Pennsylvania 19486; US;
REN, Jie; 770 Sumneytown Pike, West Point Pennsylvania 19486; US;
LAMM, Matthew; 126 East Lincoln Avenue, Rahway New Jersey 07065-0907; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické prostriedky obsahujúce doravirin, tenofovirdizoproxilfumarát a lamivudin 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3383397
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3383397
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 16.11.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.11.2021 Typ Doručené
1d Opis 16.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3383397
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku