Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3371152
(11)  Číslo patentu  36352 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16863111.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3371152 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562251507 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/42  C07D 413/14  C07D 417/14  A61K 31/5377  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/060694 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/079670 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Celgene Quanticel Research, Inc.; 9393 Towne Centre Drive, Suite 110, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Young K.; 746 Santa Barbara Drive, San Marco, California 92078; US;
KANOUNI, Toufike; 3797 via Vuelta, Rancho Santa Fe 92091 CA; US;
KALDOR, Stephen W.; 7836 Sendero Angelica, San Diego, California 92127; US;
STAFFORD, Jeffrey Alan; 12752 Sandy Crest Court, San Diego, California 92130; US;
VEAL, James Marvin; 8916 Weaver Crossing Road, Apex, North Carolina 27502; US;
TAVARES-GRECO, Paula Alessandra; 300 Parsippany Road, Apt. 3E, Parsippany, New Jersey 07054; US;
KREILEIN, Matthew Michael; 14 Huntsman Lane, Hillsborough, New Jersey 08844; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Kompozície obsahujúce inhibítor lyzín špecifickej demetylázy-1 s pyridínovým kruhom a ich použitie pri liečbe rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.11.2022 
   Maximálna platnosť do  04.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.03.2021 05/2021 SC4A
 
EP 3371152
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3371152
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 26.01.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 26.01.2021 Typ Doručené
1c Opis 26.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 03.02.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 03.02.2021 Typ Doručené
3b Plná moc 03.02.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.02.2021 Typ Odoslané
EP 3371152
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku