Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3370733
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16862825.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3370733 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562249725 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/711  A61K 38/21  C07K 16/30  C12N 5/00  A61P 35/00  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/059996 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/079202 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Board of Regents, The University of Texas System; 210 West 7th Street, Austin, TX 78701; US;
Memgen, Inc.; 12 Greenway Plaza, Suite 1100, Houston, TX 77046; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OVERWIJK, Willem, W.; 1334 Rosalie St., Houston, TX 77004; US;
SINGH, Manisha; 11730 Red Hummingbird Dr., Houston, TX 77047; US;
HWU, Patrick; 3317 Plum St., Houston, TX 77005; US;
CANTWELL, Mark; 11525 Caminto La Bar 50, San Diego, CA 92126; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby aktivácie CD40 a blokády imunitného kontrolného bodu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3370733
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3370733
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.09.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 23.09.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 06.10.2021 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 06.10.2021 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2021 Typ Doručené
3a Opis 06.10.2021 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 08.10.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 08.10.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 13.10.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o opravu 15.10.2021 Typ Doručené
7 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2021 Typ Platba
8 Doplnenie materiálov 25.10.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 25.10.2021 Typ Doručené
9 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3370733
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.10.2021 Board of Regents, The University of Texas System Board of Regents, The University of Texas System
Memgen, Inc. Memgen LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku