Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3370770
(11)  Číslo patentu  36601 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16862791.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3370770 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562250016 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  A61K 31/4439  A61K 31/198  A61K 31/573  A61K 31/69  C07K 16/28  A61K 9/10  A61K 47/12  A61K 47/20  A61K 47/22  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/059893 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/079150 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Biotech, Inc.; 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JANSSON, Richard; 3041 Ursulas Way, Doylestown, Pennsylvania 18902; US;
KUMAR, Vineet; 1400 McKean Raod, Spring House, Pennsylvania 19477; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Subkutánne formulácie ANTI-CD38 protilátok a ich použitia  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.11.2022 
   Maximálna platnosť do  01.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.04.2021 07/2021 SC4A
 
EP 3370770
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3370770
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.02.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 19.02.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
1c Opis 19.02.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.02.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.03.2021 Typ Odoslané
EP 3370770
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku