Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3370515
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16858381.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3370515 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562244188 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/558  C07K 16/18  G01N 33/53  G01N 21/78  G01N 21/84  G01N 33/543  G01N 33/553  G01N 21/77   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/058290 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/070594 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Redcoat Solutions, Inc.; 314 Cornerstone Lane, Rockingham, Virginia 22802; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HALL, William John; 3586 Horizons Way,, Harrisonburg, Virginia 22802; US;
ZIN, Benedict Louis; 14531 Arroyo Hondo,, San Diego California 92127; US;
STURMAN, Andy; 4022 Carmel Springs Way,, San Diego, California 92130; US;
WANG, Min; 9924 Mesa Rim Road,, San Diego, California 92130; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie na detekciu ploštíc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3370515
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 06.07.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3370515
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3370515
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 29.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2022 Typ Odoslané
EP 3370515
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku