Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3359241
(11)  Číslo patentu  38291 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16854524.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3359241 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562239773 P, 201562239774 P, 201562239801 P, 201662324336 P, 201662353249 P, 201662396196 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.10.2015, 09.10.2015, 09.10.2015, 18.04.2016, 22.06.2016, 18.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 47/02  A61K 38/29  A61K 47/10  A61K 47/40  C07K 14/635  A61P 19/00  A61P 19/02  A61P 19/08  A61P 19/10  A61P 29/00  A61P 43/00  A61K 9/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/056196 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/062922 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Radius Health, Inc.; 950 Winter Street, Waltham, MA 02451; US;
Kindeva Drug Delivery L.P.; 42 Water Street, Building 75, St. Paul, MN 55170; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HATTERSLEY, Gary; 14 Woodman Drive, Stow, MA 01775; US;
HARRIS, Alan; 205 East 85th Street, Apt. 4C, New York City, NY 10028; US;
SAEH, Jamal; 72 Watson Road, Belmont, MA 02478; US;
HAMED, Ehab; 15 Sylvia Street, Lexington, MA 02421; US;
BROWN, Kenneth; P.O. Box 33427, St. Paul, MN 55133-3427; US;
DOHMEIER, Daniel; P.O. Box 33427, St. Paul, MN 55133-3427; US;
ZHANG, Ying; 8660 Summer Wind Alcove, Woodbury, MN 55125; US;
DICK, Lisa; P.O. Box 33427, St. Paul, MN 55133-3427; US;
MOSEMAN, Joan; P.O. Box 33427, St. Paul, MN 55133-3427; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Formulácie analógov PTHrP, transdermálne náplaste a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.10.2023 
   Maximálna platnosť do  08.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2021 23/2021 SC4A
 
EP 3359241
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 27.08.2021 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3359241
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3359241
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 26.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 31.08.2021 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 28.10.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2021 Typ Odoslané
EP 3359241
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku