Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3355884
(11)  Číslo patentu  37777 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16852640.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3355884 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562235900 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  29.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  C07D 471/02  A61K 31/437  A61K 31/506  A61K 31/4545   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/054549 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/059139 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Olema Pharmaceuticals, Inc.; 512 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94107; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MYLES, David, C.; 79 Roble Road, Berkeley, CA 94705; US;
KUSHNER, Peter, J.; 1362 6th Avenue, San Francisco, CA 94122; US;
HARMON, Cyrus, L.; PO Box 219, Bolinas, CA 94924; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indolové anti-estrogénne liečivá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.09.2023 
   Maximálna platnosť do  29.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 29.09.2021 18/2021 SC4A
 
EP 3355884
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.07.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3355884
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 31.08.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3355884
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.07.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.07.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.09.2021 Typ Odoslané
EP 3355884
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.09.2021 Olema Pharmaceuticals, Inc. Olema Pharmaceuticals, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku