Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3350195
(11)  Číslo patentu  37954 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16846944.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3350195 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  41394115 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 19/10  C07H 19/073  C07H 21/04  C07H 1/00  C40B 40/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/PL2016/050038 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/048147 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pure Biologics Spólka Akcyjna; Dunska, 11, 54-427 Wroclaw; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JUREK, Przemyslaw; Wschodnia 4, 55-330 Lutynia; PL;
JELEN , Filip; Jarzynowa 44 1, 52-214 Wroclaw; PL;
MAZUREK, Maciej; Pl. Uniwersytecki 15A 5A, 50-137 Wroclaw; PL;
JAKIMOWICZ, Piotr; Raclawicka 69 16, 53-149 Wroclaw; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob syntézy a purifikácie nukleotidu, modifikovaného nukleotidu, molekuly DNA a oligonukleotidovej knižnice obsahujúcej uvedený modifikovaný nukleotid a použitie uvedenej oligonukleotidovej knižnice 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.09.2022 
   Maximálna platnosť do  13.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3350195
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.08.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3350195
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 23.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 23.08.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2021 Typ Odoslané
EP 3350195
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku