Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3347113
(11)  Číslo patentu  40741 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16844944.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3347113 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562215104 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 5/00  B01D 11/02  B01D 59/24  C02F 1/26  C10G 1/04  C10G 21/06  C10G 21/28  C10G 73/23  B01D 11/04  B01D 3/40  B01D 33/03  C11B 1/10  C11B 9/02  B01D 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/050460 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/044438 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stantchev, George; 15831 N 33rd Place, Phoenix, AZ 85032-3872; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stantchev George; 15831 N 33rd Place, Phoenix, AZ 85032-3872; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Prístroje na extrakciu a spôsob extrakcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.09.2023 
   Maximálna platnosť do  07.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3347113
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3347113
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.11.2022 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3347113
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2022 Typ Odoslané
EP 3347113
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku