Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3307322
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16843066.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3307322 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562214411 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 37/00  A61P 37/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/050114 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/040932 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Primatope Therapeutics Inc.; 100 Hayden Ave., Lexington, MA 02421; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YU, Bo; c/o Primatope Therapeutics Inc. 100 Hayden Ave., Lexington, MA 02421; US;
WANG, Rijian; c/o Primatope Therapeutics Inc. 100 Hayden Ave., Lexington, MA 02421; US;
REIMANN, Keith; c/o Primatope Therapeutics Inc. 100 Hayden Ave., Lexington, MA 02421; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Humanizované protilátky proti cd40 a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3307322
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3307322
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
EP 3307322
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku