Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3394030
(11)  Číslo patentu  39993 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16831870.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3394030 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562271160 P, 201562271146 P, 201562271179 P, 201562271137 P, 201562271200 P, 201662338474 P, 201662413345 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2015, 22.12.2015, 22.12.2015, 22.12.2015, 22.12.2015, 18.05.2016, 26.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 211/14  C07D 211/16  C07D 295/13  C07D 295/185  A61K 31/495  A61K 31/445  A61K 31/45  A61K 9/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/068300 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/112865 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ModernaTX, Inc.; 200 Technology Square, 021 39 Cambridge, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BENENATO, Kerry E.; 200 Technology Square, Cambridge Massachusetts 02139; US;
BUTCHER, William; 457 Shirley Street 4, Winthrop Massachusetts 02152; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Zlúčeniny a kompozície na intracelulárne dodávanie činidiel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.02.2022 
   Maximálna platnosť do  22.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3394030
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 21.06.2022 58,00 EUR
Doplatok správneho poplatku 24.06.2022 104,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3394030
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.02.2022 120,00 EUR 6 14.09.2022 4,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3394030
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 20.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.06.2022 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 24.06.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 04.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.09.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 06.09.2022 Typ Odoslané
EP 3394030
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku