Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3328419
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16831339.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3328419 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562198867 P, 201562239559 P, 201562255140 P, 201662322974 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.07.2015, 09.10.2015, 13.11.2015, 15.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  A61K 39/395  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/044430 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/019846 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MacroGenics, Inc.; 9704 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHAH, Kalpana; 13013 Ethel Rose Way, Boyds, MD 20841; US;
SMITH, Douglas, H.; 429 W. Hillsdale Boulevard, San Mateo, CA 94403; US;
LA MOTTE-MOHS, Ross; 16000 Schaeffer Road, Boyds, MD 20841; US;
JOHNSON, Leslie, S.; 14411 Poplar Hill Road, Darnestown, MD 20874; US;
MOORE, Paul, A.; 10 Turley Court, North Potomac, MD 20878; US;
BONVINI, Ezio; 11136 Powder Horn Drive, Potomac, MD 20854; US;
KOENIG, Scott; 10901 Ralston Road, Rockville, MD 20852; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Väzbové molekuly PD-1 a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3328419
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3328419
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 18.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 18.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 18.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2021 Typ Odoslané
EP 3328419
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku