Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3397273
(11)  Číslo patentu  37830 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16826898.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3397273 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562272890 P, 201662300479 P, 201662315412 P, 201662402454 P, 201662428867 P, 201662431791 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2015, 26.02.2016, 30.03.2016, 30.09.2016, 01.12.2016, 08.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/47  A61K 31/445   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/069243 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/117407 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amicus Therapeutics, Inc.; 3675 Market Street, Philadelphia, PA 19104; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DO, Hung V.; 1 Cedarbrook Drive, Cranbury, New Jersey 08512; US;
KHANNA, Richie; 1 Cedar Brook Drive, Cranbury, New Jersey 08512; US;
GOTSCHALL, Russell; 1 Cedar Brook Drive, Cranbury, New Jersey 08512; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vylepšená kyslá alfa-glukozidáza na liečbu Pompeho choroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.12.2021 
   Maximálna platnosť do  29.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3397273
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3397273
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 04.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 04.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 04.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3397273
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku