Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3394067
(11)  Číslo patentu  34470 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16823455.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3394067 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CN2015/098251 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  C07D 519/00  A61K 31/519  A61P 9/00  A61P 9/10  A61P 9/12  A61P 9/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/067654 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/112617 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme LLC; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERGER, Raphelle; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
CHEN, Yi-Heng; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
LI, Guoqing; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US;
GARFUNKLE, Joie; 600 Coporate Drive, Lebanon, New Jersey 08833; US;
LI, Hong; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
MIAO, Shouwu; 295 Prestwick Way, Edison, New Jersey 08820; US;
RAGHAVAN, Subharekha; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US;
SMITH, Cameron, J.; 9004 Snowford Court, Montgomery Village, Maryland 20886-4017; US;
STELMACH, John; 228 Seneca Place, Westfield, New Jersey 07090; US;
WHITEHEAD, Alan; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
ZHANG, Rui; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US;
ZHANG, Yong; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
FU, Jianmin; 6 Tai-he Road Bda, Beijing 100176; CN;
JI, Gang; 6 Tai-he Road Bda, Beijing 100176; CN;
JIANG, Falong; 6 Tai-he Road Bda, Beijing 100176; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  4-amino-2-(1H-pyrazolo[3,4-B]pyridín-3-yl)-6-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrolo[2,3-D]pyrimidínové deriváty a príslušné (1H-indazol-3yl)deriváty ako CGMP modulátory na liečenie kardiovaskulárnych ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2023 
   Maximálna platnosť do  20.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 9/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 10.11.2022 21/2022 PC4A
 
EP 3394067
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.06.2020 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3394067
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.12.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.11.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3394067
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 08.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 08.06.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.10.2022 Typ Odoslané
EP 3394067
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.10.2022 Merck Sharp & Dohme LLC Merck Sharp & Dohme Corp.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku