Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3374081
(11)  Číslo patentu  38078 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16823317.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3374081 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UB20155498 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 23/22  C07F 9/00  C08F 10/00  C08F 210/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/056775 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/081638 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Versalis S.p.A.; Piazza Boldrini 1, 200 97 San Donato Milanese (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RICCI, Giovanni; Via E. Sartori 11/1, 43126 Parma; IT;
LEONE, Giuseppe; Via Cesare Saldini 38, 20133 Milano; IT;
SOMMAZZI, Anna; Viale Giovanni XXIII 34, 28100 Novara; IT;
MASI, Francesco; Via Galvani 7, 26866 Sant'angelo Lodigiano (LO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Komplex vanádu s pyridín-imínom, katalytický systém zahŕňajúci uvedený komplex vanádu s pyridín-imínom a spôsob (ko)polymerizácie konjugovaných diénov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.11.2022 
   Maximálna platnosť do  10.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.10.2021 20/2021 SC4A
 
EP 3374081
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3374081
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.10.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3374081
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 30.09.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 30.09.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.10.2021 Typ Odoslané
EP 3374081
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku