Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3298040
(11)  Číslo patentu  29029 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16822941.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3298040 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201522186 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  C07K 14/54  C07K 14/715  C07K 16/24  C07K 16/28  C12N 15/113   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/081430 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/103108 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Singapore Health Services Pte Ltd; 31 Third Hospital Avenue No 03-03 Bowyer Block, Singapore 168753; SG;
National University of Singapore; 21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119077; SG 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COOK, Stuart Alexander; 6 Sunset Square Clementi Park, Singapore 597304; SG;
SCHAEFER, Sebastian; 76 Shenton Way 76 Shenton 24-04, Singapore 079119; SG 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Liečby fibrózy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Maximálna platnosť do  16.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 3298040
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3298040
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 27.09.2018 66,00 EUR 3
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 10.10.2019 82,50 EUR 4
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.12.2020 99,50 EUR 5
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.12.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3298040
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2018 Typ Doručené
1a Opis 25.10.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 25.10.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 25.10.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 3298040
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku