Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3551164
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16822491.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3551164 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/06  A61K 47/44  A61K 31/77   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2016/053270 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/104591 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Salsarulo Pharma; 8 rue de l'Est, 92100 Boulogne-Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SALSARULO, Gérard; 14 rue de la Belle Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt; FR;
SALSARULO, Gilles; 11 rue des Longs Prés, 92100 Boulogne-Billancourt; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Perorálny liek obsahujúci osmotické laxatívum zapracované do matrice na báze rastlinných tukov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3551164
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3551164
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
1b Opis 27.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.05.2021 Typ Odoslané
EP 3551164
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku