Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3319612
(11)  Číslo patentu  37874 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16821926.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3319612 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562189068 P, 201662332931 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.07.2015, 06.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/567  A61K 31/566  C07J 9/00  C07J 17/00  A61P 25/00  A61P 3/00  C07J 7/00  C07J 13/00  C07J 31/00  C07J 41/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/041175 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/007840 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sage Therapeutics, Inc.; 215 First Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SALITURO, Francesco, G.; 25 Baker Drive, Marlborough, MA 01752; US;
ROBICHAUD, Albert, Jean; 2 Earhart St. 915, Cambridge, MA 02141; US;
MARTINEZ BOTELLA, Gabriel; 17 Parmenter Road, Wayland, MA 01778; US;
HARRISON, Boyd, L.; 9 Wheatston Court, Princeton Junction, NJ 08550; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Oxysteroly a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.07.2022 
   Maximálna platnosť do  06.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3319612
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.08.2021 6 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3319612
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3319612
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku