Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3383962
(11)  Číslo patentu  40455 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16819357.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3383962 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201521463 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09D 5/33   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/053814 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/093760 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JBRD SA; 25B Boulevard Royal, 2449 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOULLE Jean-Raymond; Sun Tower 7 Avenue Princesse Alice, MC 9800; MC;
ANGENENT Michael; Heidestraat 101/E86 Rekem, 3621 City Council of Lanaken; BE;
THEOBALD Michael; 3 Hunting Brook, Milton Keynes Buckinghamshire MK8 9DF; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Reflexný náter 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3383962
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3383962
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.12.2022 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3383962
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2022 Typ Odoslané
EP 3383962
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku