Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3256319
(11)  Číslo patentu  31286 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16819079.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3256319 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15201986 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 27/08  B32B 27/30  B32B 27/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/082078 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/108891 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trioplast AB; P.O. Box 143, 333 00 Smålandsstenar; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MATTSSON, Robert; Nordviksberg 47, 471 95 SKÄRHAMN; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Prednatiahnutá baliaca fólia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 3256319
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.11.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2020 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3256319
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.06.2019 Typ Doručené
2a Opis 24.06.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 24.06.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 24.06.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.08.2019 Typ Odoslané
EP 3256319
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku