Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3316885
(11)  Číslo patentu  37951 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16818645.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3316885 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201514789375, 201615161806 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2015, 23.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 491/22  A61K 31/4745  A61K 45/06  A61K 47/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/040002 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/004144 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Immunomedics, Inc.; 300 American Road, Morris Plains, New Jersey 07950; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOVINDAN, Serengulam V.; 300 American Road, Morris Plains, New Jersey 07950; US;
GALE, Jonathan B.; 300 American Road, Morris Plains, New Jersey 07950; US;
HOLMAN, Nicholas J.; 300 American Road, Morris Plains, New Jersey 07950; US;
GOLDENBERG, David M.; 300 American Road, Morris Plains, New Jersey 07950; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Imunokonjugáty protilátky-SN-38 s linkerom CL2A 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2022 
   Maximálna platnosť do  29.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3316885
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.09.2021 6 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3316885
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 17.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 3316885
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku