Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3391378
(11)  Číslo patentu  37690 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16816647.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3391378 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1562437 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  16.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21C 7/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/081158 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/102928 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FRAMATOME; 1 Place Jean Millier Tour Areva, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HERTZ, Dominique; 35 côte de l'Hormet, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon; FR;
BOUFFIER, Marcel; 2 allée Jean Bruyère, 69970 Chaponnay; FR;
GAUTHIER, Laurent; 51 rue de la Glacière - Bâtiment E2, 69600 Oullins; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Absorpčný klaster a absorpčná tyč pre jadrový reaktor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.12.2022 
   Maximálna platnosť do  15.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 16.09.2021 17/2021 SC4A
 
EP 3391378
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3391378
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.07.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 14.07.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 14.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 14.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.07.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.08.2021 Typ Odoslané
EP 3391378
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku