Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3397933
(11)  Číslo patentu  34820 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16816250.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3397933 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1551716 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 3/20  G01N 1/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/080978 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/114657 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Camfil AB; Sveavägen 56E, 111 34 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAHLER, Axel; Brookwisch 42b, 22946 Großensee; DE;
ADDINGTON, Richard; C/O Camfil Filtration (Kunshan) Co. Ltd No. 99 Jin Sha Jiang Road, Kunshan Jiangsu 215300; CN;
HEDLUND, Kenny; Verktygsgatan 6C, 619 33 Trosa; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Skúšobná sonda pre filter 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Maximálna platnosť do  14.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
2 Zmeny mien 12.10.2022 19/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.10.2022 19/2022 PC4A
 
EP 3397933
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.07.2020 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3397933
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.12.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.12.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3397933
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.07.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 14.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 14.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 14.07.2020 Typ Doručené
Výkresy 14.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.07.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 3397933
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.09.2022 Camfil Ventures AB Camfil AB
2 Prevod majiteľa 22.09.2022 Camfil AB Camfil Ventures AB
3 Ukončenie zastupovania 22.09.2022 Kapa Beta, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku