Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3380487
(11)  Číslo patentu  36046 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16816042.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3380487 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562258644 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 1/107  A61K 47/60  C07K 14/50  C07K 14/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/063313 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/091568 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Company; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HICKEY, Matthew R.; c/o Bristol-Myers Squibb Company One Squibb Drive, New Brunswick, New Jersey 08903; US;
RAMIREZ, Antonio; c/o Bristol-Myers Squibb Company One Squibb Drive, New Brunswick, New Jersey 08903; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systémy aditív na použitie pri pegylácii proteínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.02.2021 03/2021 SC4A
 
EP 3380487
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.11.2020 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380487
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.11.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 26.11.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 26.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 26.11.2020 Typ Doručené
2 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 17.12.2020 Typ Odoslané
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2020 Typ Odoslané
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.12.2020 Typ Platba
5 vnútrospisový list 05.01.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.01.2021 Typ Odoslané
EP 3380487
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku