Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3387300
(11)  Číslo patentu  40627 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16815627.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3387300 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1561993 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16K 5/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2016/053258 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/098152 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daher Valves; Chemin de la Buissonnée, 262 40 Saint Vallier; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARTRU Patrick; 459 rue Centrale, 073 40 Peaugres; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Ventil pre zásobnú nádrž hexafluoridu uránu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2023 
   Maximálna platnosť do  07.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3387300
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3387300
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3387300
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2022 Typ Odoslané
EP 3387300
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku