Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3390032
(11)  Číslo patentu  33816 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16813148.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3390032 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2015968 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29D 30/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2016/050829 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/105223 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VMI Holland B.V.; Gelriaweg 16, 8161 RK Epe; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN LAAR, Gerardus Johannes Catharina; c/o VMI Holland B.V. Gelriaweg 16, 8161 RK EPE; NL;
VAN BEEK, Wim; c/o VMI Holland B.V. Gelriaweg 16, 8161 RK EPE; NL;
SLOT, Marco; c/o VMI Holland B.V. Gelriaweg 16, 8161 RK EPE; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Bubnová súprava na výrobu špičky päty pneumatiky a súprava obsahujúca dané nástroje 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2022 
   Maximálna platnosť do  25.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 06/2020 SC4A
 
EP 3390032
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3390032
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.03.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 13.03.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 13.03.2020 Typ Doručené
1c Opis 13.03.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.03.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2020 Typ Odoslané
EP 3390032
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku