Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3361946
(11)  Číslo patentu  32483 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16812822.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3361946 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UB20155218 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/34  A61B 17/00  A61B 5/06  G02B 6/02  A61M 25/01  A61B 34/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/056212 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/064682 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amorizzo, Ezio; Via Trionfale 7683, 00135 Roma; IT;
Cusano, Andrea; Via Ferrarecce, 75, 81100 Caserta; IT;
Cutolo, Antonello; Via Parthenope 5, 80121 Napoli; IT;
Mercieri, Marco; Via Pavia 124, 00161 Roma; IT;
Micco, Alberto; Via Enrico Fermi snc, 82100 Benevento; IT;
Ricciardi, Armando; C.da Pezzapiana 18, 82100 Benevento; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Amorizzo, Ezio; Via Trionfale 7683, 00135 Roma; IT;
Cusano, Andrea; Via Ferrarecce, 75, 81100 Caserta; IT;
Cutolo, Antonello; Via Parthenope 5, 80121 Napoli; IT;
Mercieri, Marco; Via Pavia 124, 00161 Roma; IT;
Micco, Alberto; Via Enrico Fermi snc, 82100 Benevento; IT;
Ricciardi, Armando; C.da Pezzapiana 18, 82100 Benevento; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Vodiaci systém na zavádzanie lekárskej ihly  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.10.2022 
   Maximálna platnosť do  17.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3361946
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.10.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3361946
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 29.10.2019 Typ Doručené
2b Opis 29.10.2019 Typ Doručené
2c Plná moc 29.10.2019 Typ Doručené
2d Plná moc 29.10.2019 Typ Doručené
2e Plná moc 29.10.2019 Typ Doručené
2f Plná moc 29.10.2019 Typ Doručené
2g Plná moc 29.10.2019 Typ Doručené
2h Plná moc 29.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.11.2019 Typ Odoslané
EP 3361946
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku