Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3391363
(11)  Číslo patentu  37850 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16810397.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3391363 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1562432 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09G 5/14  G06F 3/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/081291 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/103006 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FRAMATOME; 1 Place Jean Millier Tour Areva, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOMES-AUGUSTO, Silvia; 3 Avenue de Chanzy, 94210 La Varenne; FR;
HILSENKOPF, Philippe; 87, Avenue Lavoisier, 77500 Chelles; FR;
BAZOT, Pierre; 23, chemin pavé, 78620 L'etang La Ville; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém a spôsob riadenia zobrazovania údajov pre riadenia jadrovej elektrárne 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.12.2021 
   Maximálna platnosť do  15.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3391363
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3391363
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.08.2021 Typ Doručené
2a Opis 11.08.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 11.08.2021 Typ Doručené
2c Sprievodný list 11.08.2021 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3391363
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku