Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3377536
(11)  Číslo patentu  32612 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16810055.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3377536 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UB20155623 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08B 37/08  A61K 31/728  A61K 31/737   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/056868 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/085622 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fidia Farmaceutici S.p.A.; Via Ponte della Fabbrica 3/A, 350 31 Abano Terme (PD); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUARISE, Cristian; FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. Via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 Abano Terme (PD); IT;
PAVAN, Mauro; FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. Via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 Abano Terme (PD); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zlepšený spôsob výroby sulfátovanej kyseliny hyalurónovej (HA) vysokej čistoty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2020 
   Maximálna platnosť do  15.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3377536
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.12.2019 4 165,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3377536
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.11.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 05.11.2019 Typ Doručené
2b Opis 05.11.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
3b Opis 06.11.2019 Typ Doručené
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 28.11.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.12.2019 Typ Odoslané
EP 3377536
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku