Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3374613
(11)  Číslo patentu  37918 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16809971.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3374613 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1560868 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01P 11/02  F01P 7/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2016/052905 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/081407 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVARES FRANCE; 361 Avenue du Général de Gaulle, 921 40 Clamart; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  QUEVALLIER, Jean-Claude; 8 Allée Norbert Segard, 59810 Lesquin; FR;
LARIVIERE, Steeve; Rue du Front Populaire, 62210 Avion; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Chladiaci okruh pre motorové vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.11.2022 
   Maximálna platnosť do  09.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3374613
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3374613
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 19.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 19.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3374613
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku