Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3383948
(11)  Číslo patentu  32089 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16808985.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3383948 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1561854 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 27/06  C08K 5/544  C08K 5/057  C08K 5/098  C08K 5/53  C08J 5/10  C08K 7/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/079790 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/093571 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Resinoplast; Chemin de Saint-Léonard ZI Sud-Est, 51100 Reims; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SELLAK, Radouane; 46 rue de Grand Charmont, 25200 Bethoncourt; FR;
KHARIJ, Saloua; 8 rue des Noues Burets, 51420 Witry-les-Reims; FR;
DUPREZ, Virginie, Eva, Severine; 5 rue du pistolet, 51100 Reims; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Proces aplikácie PVC zmesi s vylepšenou priľnavosťou k povrchom na anorganický povrch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2022 
   Maximálna platnosť do  05.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3383948
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.11.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.11.2020 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3383948
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.09.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 04.09.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 04.09.2019 Typ Doručené
2c Opis 04.09.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2019 Typ Odoslané
EP 3383948
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku