Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3380486
(11)  Číslo patentu  34269 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16808876.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3380486 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562259273 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 15/26  C07D 487/04  A61K 31/7052  A61P 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/063254 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/091544 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC; 901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUDSON, Ryan; 1454 Walbrook Drive, San Jose, California 95129; US;
LONG, Daniel D.; 10 Sunview Drive, San Francisco, California 94131; US;
WILTON, Donna A.A.; 181 Fair Oaks Street, San Francisco, California 94110; US;
LOO, Mandy; 2119 Imwalle Court, San Jose, California 95131; US;
BRASSIL, Patrick J.; 1215 Chantal Way, Redwood City, California, CA 94061; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Prekurzory inhibítora JAK na liečbu gastrointestinálnej zápalovej choroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
 
EP 3380486
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.05.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380486
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.11.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.11.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380486
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.05.2020 Typ Doručené
Opis 18.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 18.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 18.05.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.07.2020 Typ Odoslané
EP 3380486
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku