Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3303715
(11)  Číslo patentu  40184 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16807027.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3303715 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  23928215 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 9/02  E04H 9/06  E04B 1/344  E04B 1/348  E04B 1/92  E04H 9/00  E04H 9/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2016/050594 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/199136 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Klein, Amos; 27 HaNoter Street, 2630743 Haifa; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Klein Amos; 27 HaNoter Street, 2630743 Haifa; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Rozložiteľná bezpečnostná miestnosť 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.06.2023 
   Maximálna platnosť do  08.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3303715
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3303715
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.07.2022 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3303715
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2022 Typ Odoslané
EP 3303715
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku