Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3390042
(11)  Číslo patentu  40104 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16806203.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3390042 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15199718 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/080651 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/102656 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GIER Stephan; Kieferstraße 21, 663 59 Bous; DE;
LÜCKE Stefan; Pützdrieschstraße 52, 524 77 Alsdorf; DE;
KLUCZEWSKI Wojciech; Skwer 7, 32-300 Olkusz; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Bezautoklávový spôsob laminácie vrstvenej tabule 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.12.2022 
   Maximálna platnosť do  12.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3390042
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3390042
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3390042
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 13.03.2023 Typ Odoslané
EP 3390042
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku