Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3337462
(11)  Číslo patentu  35757 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16805903.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3337462 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662415014 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 25/20  A61K 31/4045   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/057190 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/078429 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Neurim Pharmaceuticals Ltd.; 27 HaBarzel Street, 6971039 Tel Aviv; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAUDON, Moshe; c/o Neurim Pharmaceuticals Ltd. 27 HaBarzel Street, 6971039 Tel Aviv; IL;
ZISAPEL, Nava; c/o Neurim Pharmaceuticals Ltd. 27 HaBarzel Street, 6971039 Tel Aviv; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Melatonín vo forme minitabliet a spôsob ich výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.11.2022 
   Maximálna platnosť do  29.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3337462
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3337462
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.10.2020 Typ Doručené
1b Opis 23.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.11.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 27.11.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 27.11.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.12.2020 Typ Odoslané
EP 3337462
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku