Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3386951
(11)  Číslo patentu  34031 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16805856.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3386951 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15198733 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 231/12  C07D 331/04  C07D 401/10  C07D 403/10  C07D 413/06  C07D 413/10  C07D 413/12  C07D 205/04  C07D 207/14  C07D 271/06  C07D 277/30  C07D 209/54  C07C 13/04  C07D 213/61  C07D 305/06  A61K 31/4245  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/079825 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/097732 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GAVELLE, Olivier; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
GRETHER, Uwe; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
NETTEKOVEN, Matthias; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
ROEVER, Stephan; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
ROGERS-EVANS, Mark; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
ROMBACH, Didier; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Fenylové deriváty ako agonisty kanabinoidného receptora 2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 7/2020 SC4A
 
EP 3386951
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.04.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3386951
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.11.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.11.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3386951
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 16.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 16.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.04.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.06.2020 Typ Odoslané
EP 3386951
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku